Omejitve pri gotovinskem poslovanju

 

  • Omejitev gotovinskega poslovanja med podjetji

Skladno z ZDavP-2 se lahko pravne osebe in drugi poslovni subjekti, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost poslužujejo plačila z gotovino za dobavljen material ali opravljeno storitev do maksimalnega zneska 420 EUR.

 

  • Omejitev gotovinskega poslovanja s fizičnimi osebami

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)[4] v 67. členu predpisuje omejitve gotovinskega poslovanja. Po tem zakonu osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki Sloveniji, pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju posamezne storitve ne smejo od stranke ali nekoga tretjega prejeti plačila v gotovini, če to presega vrednost 5.000 EUR.

Omejitev velja tudi, če se plačilo opravi v več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost 5.000 EUR.

Kadar znesek presega 5.000 EUR, osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitev, plačilo od stranke ali nekoga tretjega obvezno sprejmejo na svoj transakcijski račun.

Z globo od 12.000 do 120.000 EUR se kaznuje pravna oseba, če od stranke pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju storitve sprejme plačilo v gotovini, ki presega 5.000 EUR.