Nova ureditev prevoza na delo v zasebnem sektorju

Vlada RS je spremenila Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (čistopis), zadnja sprememba je objavljena tukaj. Furs je že pripravil obširna pojasnila (točka 1.3)

Spremenjena Uredba za gospodarstvo velja od 1.9.2021 naprej, torej bo povračilo za prevoz po novem treba obračunati pri plači za september.

Po novi ureditvi od 1.9.2021 povračilo stroška prevoza na delo ni obdavčeno:

– do višine 18 centov za vsak dopolnjeni kilometer med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu ali

– do zneska 140 EUR, če je povračilo iz prejšnje točke nižje od 140 EUR  ali

– povračilo nakupa imenske neprenosljive vozovnice v javnem prevozu z vsakokratno predložitvijo računa s strani zaposlenega.

Določanje povračila po novi Uredbi ima določene prednosti:

  • preračunavanje po delovnih dnevih za znesek do 140 EUR ni več potrebno,
  • delodajalec in delavec se lahko dogovorita za poljuben znesek do višine 140 EUR,
  • zbiranje podatkov o cenah mesečnih vozovnic v javnem prometu ni več potrebno.

Pri obračunu stroškov prevoza na delo je potrbno opozoriti na sledeče:

  • vsa povračila razen »mesečnega pavšala« do 140 EUR delavec prejme sorazmerno glede na število dni prisotnih na delu,
  • v primeru dogovora o povračilu stroška prevoza na delo v fiksnem znesku v višini do 140 EUR je pogoj za izplačilo le minimalna oddaljenost delavca vsaj 1 km in vsaj en dan prisotnosti na delu v obračunskem mesecu,
  • za določanje razdalje med običajnim prebivališčem in delovnim mestom je merodajna najkrajša razdalja, ki jo izračuna aplikacija Google zemljevid,
  • pri mobilnih delavcih (gradbeniki, inštalaterji, itd.) se kot mesto opravljanja dela lahko poleg sedeža šteje tudi lokacija skladišča oz. kakšno drugo zbirno mesto v lasti/najemu delodajalca od koder potem delodajalec sam s službenimi vozili na svoje stroške organizira prevoz delavcev na posamezna delovišča,
  • v primeru povračila nakupa imenske neprenosljive vozovnice v javnem prevozu mora delavec račun za tako vozovnico delodajalcu predložiti vsak mesec posebej, zato bi se temu načinu povračila veljalo izogniti. Tudi v tem primeru se povračilo obračuna sorazmerno prisotnosti na delu,
  • v kolikor posameznemu delavcu glede na njegovo oddaljenost od mesta opravljanja dela pripada povračilo višje od 140 EUR (oddaljenost nad 20 km) predlagam, da delodajalec takemu delavcu obračuna povračilo prevoza na delo na osnovi kilometrov.

Nova Uredba šteje kot predpis, na podlagi katerega se določa višina povračila le, če se nanjo sklicujejo kolektivna pogodba, interni akt ali pogodba o zaposlitvi. Delodajalec naj način obračunavanja povračila stroškov prevoza na delo določi v internem aktu delodajalca ali v pogodbah o zaposlitvi.